English to Shona Meaning of break - zororo


Break :
zororo

zororo, kurwara, mutswe, kutsemuka, mumukaha, Mipata, dzivaidza, kuparadzana, yokumbozorora, patsanuro, kuparadzwa, udzvanyiriri, mupimo, cheki, kuvhunika, kukanganisa, kuchinjika, dzinokaroparuka, kufekuka, kwetsika, rusununguko, gaya, chidhindo, Champ, chipingaidzo, kunyatsotaura, chimhingamupinyi, kurasikirwa, kushayiwa, nonotsa, kumbomira, kuturika, chitarisiko, chidzoke, dzangaradzimu, zimukadzimu, kubvisa, rokuzvidavirira, masunhwa

zororo, dziparare, apwanye, kudzivisa, kanganisa, dzivaidza, paradzana, vachidarika, regedza, paradzanisa, kuonekwa, svika, uya, chitubu, ichishanduka, ratidza, buritsa, vabudise, fema, namatirai, kupwanya zvidimbu, kutsemuka, kubvarura, putsanya, tapudza, Bvisa, tsamwisa, mutswe, kuti kutsamwa, pachena, huya kunze, cheka, dzitira, kuzarurira, tsikisa, isa, dzika mutemo, kamura, kuvhunika, dzvanyirira, tunodzivisa, pachigaro, ndikunde, pingudza, muende kusauka, tadza, kuputika, kusauka, misa, ona, kufa, nyunguduka, magumo, muparadzane, kuva kuburikidza naye, dzinga, kukonzera kumhanya, kumbomira, seranonoka, zorora, nonotsa, regera, siya pamusoro, anongoita nharo, ziva, Ken

zororonepakumedurahwatsvuka
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
zororo
5. recess ::
rusesi
6. disintegrate ::
dziparare
7. crush ::
apwanye
8. stave ::
kudzivisa
9. kibble ::
kibble
10. impair ::
kanganisa
11. interrupt ::
dzivaidza
12. disband ::
paradzana
13. transgress ::
vachidarika
14. discontinue ::
regedza
15. split ::
paradzanisa
17. appear ::
kuonekwa
18. arrive ::
svika
19. come ::
uya
20. spring ::
chitubu
21. evolve ::
ichishanduka
22. express ::
ratidza
23. disclose ::
buritsa
24. bring out ::
vabudise
25. breathe ::
fema
26. cleave ::
namatirai
27. crush into pieces ::
kupwanya zvidimbu
28. fracture ::
kutsemuka
29. tear ::
kubvarura
30. shatter ::
putsanya
31. reduce ::
tapudza
32. remove ::
Bvisa
33. offend ::
tsamwisa
34. crack ::
mutswe
35. spoil ::
kanganisa
36. make angry ::
kuti kutsamwa
37. be discovered ::
pachena
38. come out ::
huya kunze
39. transpire ::
transpire
40. mangle ::
mangle
41. cut ::
cheka
42. separate ::
paradzanisa
43. obstruct ::
dzitira
44. reveal ::
kuzarurira
45. publish ::
tsikisa
46. put ::
isa
47. annul ::
dzika mutemo
48. divide ::
kamura
49. furcate ::
furcate
50. violate ::
kanganisa
51. breach ::
kuvhunika
52. infringe ::
kanganisa
53. contravene ::
contravene
54. overstep ::
vachidarika
56. suppress ::
dzvanyirira
57. inhibit ::
tunodzivisa
58. sit on ::
pachigaro
59. subdue ::
ndikunde
60. tame ::
pingudza
61. go into bankruptcy ::
muende kusauka
62. fail ::
tadza
63. bust ::
kuputika
64. bankrupt ::
kusauka
65. terminate ::
misa
66. determine ::
ona
67. pass away ::
kufa
68. dissolve ::
nyunguduka
69. end ::
magumo
70. break off ::
muparadzane
72. be through with ::
kuva kuburikidza naye
73. expel ::
dzinga
74. cause to run ::
kukonzera kumhanya
75. pause ::
kumbomira
76. be delayed ::
seranonoka
77. adjourn ::
zorora
78. defer ::
nonotsa
79. cease ::
regera
80. prorogue ::
prorogue
81. leave over ::
siya pamusoro
82. burst out ::
anongoita nharo
83. know ::
ziva
84. ken ::
Ken
85. breakdown ::
kurwara
88. breakage ::
breakage
90. cleft ::
mumukaha
91. chasm ::
Mipata
92. nook ::
nook
93. breakup ::
kuparadzana
94. intermission ::
yokumbozorora
95. separation ::
patsanuro
96. hiatus ::
hiatus
97. dissolution ::
kuparadzwa
98. severance ::
severance
99. repression ::
udzvanyiriri
100. restraint ::
mupimo
101. check ::
cheki
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
kukanganisa
105. contravention ::
contravention
107. crossing ::
kuchinjika
108. burst ::
dzinokaroparuka
109. fission ::
fission
110. cleavage ::
cleavage
111. eruption ::
kufekuka
112. laceration ::
kwetsika
113. freedom ::
rusununguko
114. grind ::
gaya
116. stamp ::
chidhindo
117. champ ::
Champ
118. hindrance ::
chipingaidzo
119. impediment ::
kunyatsotaura
120. obstacle ::
chimhingamupinyi
122. loss ::
kurasikirwa
124. deprivation ::
kushayiwa
125. ruin ::
kuparadzwa
126. deferment ::
deferment
128. delay ::
nonotsa
129. cessation ::
kumbomira
130. suspension ::
kuturika
132. appearance ::
chitarisiko
133. emergence ::
chidzoke
134. apparition ::
dzangaradzimu
135. incarnation ::
zimukadzimu
136. subtraction ::
kubvisa
137. reckoning ::
rokuzvidavirira
138. deduction ::
masunhwa
Antonyms
1. advance ::
enderera
2. elevate ::
vachikwidziridza
3. promote ::
kukurudzira
4. raise ::
simudza
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
We have to break up.

We have to BREAK up.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 14

I didn't break it.

I didn't BREAK it.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

Oh, what, did your doggie
break up with you, too?

Oh, what, did your doggie BREAK up with you, too?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 11

Yeah, but this was
supposed to be my break, okay?

Yeah, but this was supposed to be my BREAK, okay?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 12

What do you say?
We could both use a break.

What do you say? We could both use a BREAK.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 19

English to Shona Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Shona language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Shona and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Shona, break meaning in Shona, break definition, examples and pronunciation of break in Shona language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History